1. كوشش در جهت استيفاي حقوق  صنفی  و خواست هاي مشروع و قانوني اعضا از طريق ايجاد زمينه‌هاي مساعد به منظور نيل به اهداف انجمن صنفی .

2. جمع آوري اطلاعات ، بررسي و تحقيق درباره مشكلات ، شناخت نيازها و اولويتها.

3. برنامه ريزي براي تامين نيازها ، توسعه و گسترش فعاليت ها.

4. كوشش در ارتقاي بهره وري منابع و ظرفيت توليد ، انتقال و نوآوري تكنولوژيك.

5. سعي در بهبود كيفيت توليد ، بررسي ، شناخت و استقرار روشهاي نوين كنترل كيفيت.

6. كوشش براي هماهنگي در امر آموزش و ارتقاي مهارت اعضاء و همكاري با وزارت تعاون ، كار و رفاه اجتماعي و ساير دستگاهها و نهادهاي ذيربط براي انجام آموزش هاي مربوط به حفاظت فني و بهداشت كار.

7. انجام تحقيقات لازم و ارائه نظر مشورتي و حقوقي در خصوص تهيه لوايح و طرحهاي مربوط به قوانين كار و تامين اجتماعي و مسائل رفاهي و حقوق قانوني كارفرمايان به مراجع ذيربط .

8. همكاري در جهت تأسيس ، تقويت و گسترش شركتهاي تعاوني و صندوق قرض الحسنه مرتبط با وظايف انجمن صنفي به منظور برخورداري اعضا از تسهيلات بيشتر .

9. حمايت ودفاع از حقوق و منافع صنفي و حرفه‌اي اعضا از طريق ارايه پيشنهاد و جلب پشتيباني مراجع و سازمان هاي دولتي و ملي نسبت به هدف هاي انجمن .

10. عضويت در كانون انجمن‌هاي صنفي مربوط با رعايت مقررات قانوني .

11. همكاري با ساير تشكل‌هاي صنفي و انجام ساير وظايف و اختياراتي كه به موجب مقررات قانوني بر عهدة انجمن هاي صنفي قرار داده شده يا خواهد شد .

12. همكاري با دستگاه هاي اجرايي و مراجع ذي ربط جهت حسن اجراي قوانين و مقررات مربوط .

13. قبول مسئوليت و همكاري با وزارتخانه ها ، سازمانها و نهادهاي رسمي در انجام وظايف و تكاليفي كه اين دستگاه ها به انجمن هاي صنفي محول مي كنند و آمادگي براي ارائه مشورتهاي لازم به آنها.

14. ايجاد ارتباط با تشكلها و سازمانهاي مرتبط با وظايف انجمن در داخل يا خارج از كشور درچارچوب فعاليتهاي صنفي و قوانين و مقررات كشور.

15. شركت در مذاكرات حرفه اي با ساير سازمانهاي كارفرمايي ذيربط مشمول قانون و انعقاد پيمانهاي دسته جمعي با سازمان هاي كارگري.