در سطح کشور کارگاه های مختلفی در زمینه ی گوهر تراشی فعالیت می کنند. عضویت در انجمن صنفی کارفرمایی گوهرتراشان و گوهرشناسان سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی موجب بهبود فعالیت در زمینه ی گوهر تراشی و همچنین گوهرشناسی در سطح کشور شود.