در سطح کشور آزمایشگاه های مختلفی در زمینه ی گوهر شناسی فعالیت می کنند. از نظر ساختاری ، آزمایشگاه های بخش خصوصی ، آزمایشگاه های دانشگاه ها، پژوهشگاه ها و موسسه های پژوهشی عمده آزمایشگاه های فعال در زمینه ی گوهر شناسی هستند. از نظر سازمان مادر ، این آزمایشگاه ها باید از نظر فعالیت و ارائه ی خدمات مطابق با استاندارد های بین المللی فعالیت نمایند و درصورت احراز تخلف مرجعی جهت رسیدگی به آنها وجود داشته باشد.