تولید کنندگان  محترم تجهیزات گوهرتراشی و گوهرشناسی با عضویت در انجمن  تحت حمایت همه جانبه ای صنفی قرار می گیرند