تأثیر سابقه و مدراک گوهرتراشی و گوهرشناسی در پروانه های اشتغال نظام مهندسی معدن

پروانه اشتغال نظام مهندسی معدن

به گزارش روابط عمومی انجمن صنفی گوهرسنگ ایران طی رایزنی های که با دکتر بستامی رئیس محترم سازمان نظام مهندسی معدن کشور انجام گرفت از این پس سابقه و مدراک گوهرتراشی و گوهرشناسی در پروانه های اشتغال نظام مهندسی معدن اعضا لحاظ خواهد شد. با تشکر از ریاست نظام مهندسی معدن کشور     از […]