1. تابعیت ایران

2. استقرار در حوزه جغرافیایی فعالیت انجمن صنفی شاغل در صنعت گوهرسنگ اعم از گوهرشناسی گوهرتراشی سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی

3. داشتن پروانه کسب ،گواهینامه ویا مجوز فعالیت معتبر از مراجع قانونی ذیربط ( مانند سازمان میراث  فرهنگی ، اتحادیه های صنفی مربوطه در خصوص تراش سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی ، سازمان استاندارد ، وزارت صنعت ،معدن و تجارت ، شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و … ) 

4. ارائه مدارک معتبر مبنی برکارفرما بودن مطابق قانون کار یا قرارداد کار 

 5. قبول و تعهد اجراي مفاد فرم ثبت نام

6. پرداخت وروديه و حق عضويت سالانه   

7. تایید صلاحیت اخلاقی ، اجتماعی و تخصصی   

1. کپی صفحه اول شناسنامه و کارت ملی  

2. سه قطعه عکس  3×4

3.پرداخت مبلغ 10.000.000 ریال بابت ورودیه (پس از تایید عضویت و اعلام نتیجه)   

4. پرداخت مبلغ 15.000.000  ریال بابت حق عضویت سالیانه ( پس از تایید عضویت و اعلام نتیجه ) 

5. تکمیل فرم تقاضای عضویت  

 

1. عدم پرداخت به موقع حق عضويت تعيين شده 

2. عدم رعايت مفاد اساسنامه ، مصوبات قانوني ، آیین نامه ها و …

3. احراز تخلف اعضا ازسوی ارکان انجمن 

4. آراء قطعی صادره از سوی مرجع قضایی کشور 

5. تغییر شغل و عدم اشتغال در شغل مربوط بیش از شش ماه