رئیس هیات مدیره

آقای دکتر مسعود کیانی

نایب رئیس هیأت مدیره
خانم دکتر حدیث صادقی
خزانه دار 

آقای حمیدرضا مقدم

بازرسی اصلی

آقای هاتف زینلی اصلانی

سیشیشسیش
دبیر

آقای عرفان صادقی

عضو هیات مدیره

آقای مجید عبیری

عضو هیات مدیره

آقای محمد خلیلی اردلی

عضو علی البدل هیات مدیره

آقای مصطفی براتیان

بازرس علی البدل

آقای ابراهیم مهدی دوست