انجمن صنفی گوهر سنگ ایران می کوشد تا با ایجاد بستری مناسب برای تمامی کار آفرینان فعال در زمینه ی گوهرتراشی و گوهرشناسی و تجارت گوهر سنگ کشور علاوه بر اینکه به حمایت کسب و کارهای فعال بپردازد؛ بستری حمایت گر و پویا جهت رشد شرکت های نوپا (استارت آپ ها) باشد، چرا که بر این امر واقف است رشد اقتصادی کشور عزیزمان و اشتغال فرزندانمان در گرو رشد روز افزون این عرصه نهفته است، انجمن بر این امر اذعان دارد که حضور حمایت گر دولت در این عرصه ضامن رشد و توسعه این زمینه است و بر خود لازم می داند با حضور در مجامع دولتی و قانونگذاری و با ارائه دغدغه ها، در نقش آفرینی دولتی موثر باشد؛ از سوی دیگر انجمن می کوشد تا با همراهی اعضای خود حامی مصرف کنندگان باشد تا بدین ترتیب نعمت خدا دادی گوهرسنگ کشور را در راستای خدمت به مردم سرزمینمان ایران استفاده نماید چرا که براستی ایشان شایسته بهترین ها هستند.

مجموعه گوهر صنعت

به استناد ماده 3 قانون كار جمهوري اسلامي ايران ، کارفرما را می توان اینگونه تعریف کرد.

کارفرما یک شخص حقیق و یا حقوقی است که یک یا چند کارمند به خواسته او در مقابل پولی که به عنوان مزد دریافت کرد اند ، برای ایشان کار می کنند.

به استناد ماده 131 قانون كار جمهوري اسلامي ايران و در اجراي  آيين‌نامه چگونگی تشکیل ، حدود وظایف و اختیارات و نحوه عملکرد انجمن‌هاي صنفي و كانون هاي مربوط ، مصوب هیات محترم وزیران و به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانوني و بهبود وضع اقتصادي كارفرمايان كه خود متضمن حفظ منافع جامعه نيز باشد،  انجمن صنفي کارفرمایی گوهرتراشان و گوهرشناسان سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی تاسیس گردید.