دستوالعمل اجرایی بازرسی از اماکن و بررسی عملکرد اعضاء

1-  در انجام بازرسی­ ها آدرس مکان فعلی  متقاضی مد نظر می باشد.

2- متقاضی بازرسی از مکان موظف می­ باشد وسیله ایاب و ذهاب بازرس را به صورت قابل قبول تهیه نماید.

3- در صورتی که بازرسین از آژانس استفاده می­ نمایند از دریافت وجه به صورت مستقیم خودداری نمایند.

4- متقاضی می ­بایست دارای محل مناسب اداری و قابل دسترسی با حداقل یک خط شماره تلفن ثابت باشد.

درصورت اشتراک مکان : سردرب ورودی مکان ، تابلو آزمایشگاه ویا کارگاه نصب شده باشد 

تبصره

1. حداکثر زمان جهت بازرسی از تاریخ اعلام وصول برگه بازرسی 10 روز اداری تعیین می­گردد و در صورت عدم بازرسی به هر دلیل بازرس مراتب را کتباً جهت درج در پرونده متقاضی به اطلاع واحد بازرسی برساند.

2. مکان هایی که دارای کاربری مسکونی ولی اکثریت واحدهای آن به صورت اداری استفاده می­گردد به عنوان (در موقعیت اداری) مورد پذیرش می­ باشد.